Africký mor ošípaných

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EÚ uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa obdržala súbor nových propagačných materiálov, ktoré vytvorila EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín). Sú zamerané na rôzne aspekty AMO, príslušné letáky sú určené pre chovateľov ošípaných a majú za cieľ upozorniť na nebezpečenstvo nákazy a kroky, ktoré sú žiadúce v manažmente AMO s cieľom zabránenia šírenia nákazy.

K stiahnutiu