Bezpečná vykurovacia sezóna 2018 / 2019

25. október 2018

Vážení občania. Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva. Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom. Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka. Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia. Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné: -pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu, -pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať, -nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru, -v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky, -otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami, -podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov, -jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod oplechovaním, alebo iným lemovaním, -kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne, -vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke, -nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, -nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve) -do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo, -nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu, -akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave, -dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče, -nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu, -neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály, -nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa, -dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály. Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to: -pred pripojením spotrebiča na komín, -pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, -pri zmene druhu paliva, -po stavebných úpravách na telese komína. Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov. Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike. V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.