Na úrady si už nemusíte nosiť...

10. marec 2020

Vážení občania, v zmysle zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodkladne poskytovať. Na úrady si teda už nemusíte nosiť: - Výpis z obchodného registra - Výpis zo živnostenského registra - Výpis z listu vlastníctva - Kópiu katastrálnej mapy - Výpis z registra trestov FO - Výpis z registra občianskych združení - Výpis z registra neinvestičných fondov - Výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom - Výpis z registra neziskových organizácií - Výpis z registra nadácií - Potvrdenie o návšteve školy - Výpis z registra trestov PO - Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení - Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení - Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu - Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia - Potvrdenie o dôchodkových dávkach (od 01.01.2021)