Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

Podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu

Na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov môže byť občanovi zrušený trvalý pobyt, a to v prípade, ak:
- občan nemá k budove/jej časti žiadne užívacie právo,
- bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení/obmedzení užívacieho práva.

Návrh nemožno podať voči:

-vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti

-nezaopatrenému dieťaťu alebo manželovi spoluvlastníka budovy alebo jej časti

 

 

Návrh je možné podať osobne v ohlasovni pobytu.