Nová Vyhláška ÚVZ SR účinná od 15. marca

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku č. 111/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Predmetná vyhláška upravuje spôsob prekrytia horných dýchacích ciest preventívnou ochrannou pomôckou, a to respirátorom alebo obdobným prostriedkom (vždy bez výdychového ventilu), ktorý spĺňa technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, ako aj prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti v exteriéroch s taxatívnym vymedzením výnimiek osôb, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje. Vyhláška nadobúda účinnosť dňa 15. marca 2021. Predmetnou vyhláškou sa zároveň zrušuje vyhláška ÚVZ SR č. 99/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.