Október-mesiac úcty k starším

9. november 2011

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Obec pozvala našich spoluobčanov na kultúrne podujatie do sály KD v Hromoši . Je príjemné navzájom sa takto stretávať, vyjadriť úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého. V nedeľu 16.10.2011 to bol program zviazaný do krásnej kytice vďaky, ktorý pripravili deti zo Základnej a materskej školy, a mladé talenty z ľubovnianskeho ľudového súboru. Prítomným sa prihovoril starosta obce Maroš Kočiš a v mene vedenia obce úprimne poďakoval za ich celoživotnú prácu, že svojim dielom aj v našej obci prispeli k vybudovaniu všetkého, na čom stojí naša súčasnosť a poprial našim starším spoluobčanom pokojnú jeseň života v kruhu svojich najbližších. Priestor na tomto stretnutí sme venovali jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2010 oslávili okrúhle životné jubileá a všetci pozvaní dostali malý darček v podobe čajov. Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok veľa zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežili so svojimi najbližšími peknú jeseň života.