Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

19. marec 2019

Vážení občania, ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť. Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali : - zákaz vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov, - zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, - zákaz zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, - zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100€. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€. Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.