Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

22. november 2018

Obec Hromoš zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

K stiahnutiu