Pozvánka na zasadutie OZ

27. november 2017

Starosta obce v zmysle  § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s plánom zasadnutí Obecného zastupiteľstva  z v o l á v a  riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hromoši  na deň 13.11.2017 /pondelok/ o 18,00 hod. v malej miestnosti Domu kultúry v Hromoši.

K stiahnutiu