Zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš pre školský rok 2018/2019

4. máj 2018

 

OZNAM

 

Zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš

pre školský rok 2018/2019


Vážení rodičia...


Oznamujeme Vám, že
žiadosti o prijatie detí do materskej školy na nasledujúci školský rok 2018/2019 môžete podávať priebežne:

 

od 30.apríla do 31.mája 2018.

 

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a povinným očkovaním od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne materská škola.
 

 

 

  V Hromoši   30 . apríla  2018                                                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Príhodová

                                                                                                                 Riaditeľka školy

 

K stiahnutiu