ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

17. marec 2017

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nematria do komunálneho odpadu. Je dôležité odkladať ich do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV.

K stiahnutiu