Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení

Polícia zverejnila na webovej stránke Ministerstva vnútra SR informáciu k aktuálnym výsledkom policajných kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, pričom maximálne využíva všetky dostupné sily a prostriedky. Na kontrolách sa zúčastňujú aj policajti v civilnom odeve. Zvýšený výkon kontrol prebieha najmä v lokalitách so zvýšenou koncentráciou osôb. Hliadky dozerajú aj na dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy). Kontroly sú taktiež zamerané na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty. Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Polícia úzko spolupracuje aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktorým poskytuje potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach, na hraničných priechodoch polícia kontroluje dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej vyhlášky. Policajti kontrolujú aj platnosť certifikátov o výsledku testov. Od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021 polícia zistila 99 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény, 8 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok, 1569 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok, 3915 prípadov porušenia zákazu vychádzania. SPOLU priestupky a delikty: 5591, napomenutím bolo vybavených 854 prípadov, uložených 3961 pokút za takmer 124500 eur, postúpených 103 a v riešení je 305 prípadov. Do služby bolo velených takmer 21-tisíc policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Dohliadali aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie. Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby Policajný zbor: 10991 Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 177. Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby Policajný zbor: 6313 Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3454. Počet kontrolovaných osôb: 103805 Priestupky a delikty zistené od začiatku roka: 875 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 346 prípadov v blokovom konaní, 24 prípadov napomenutím, 447 prípadov postúpili RUVZ SR a 58 prípadov je ešte v riešení. 104 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR. 13464 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 9478 blokových pokút, 2470 napomenutí, 1299 postúpených na RUVZ SR a 217 je ešte v riešení. 28345 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 23408 blokových pokút, 2045 napomenutí, 1231 postúpených na RUVZ SR a 1661 je ešte v riešení. SPOLU priestupky a delikty: 42788, napomenutím bolo vybavených 4539 prípadov, uložených 33232 pokút, postúpených 3081 a v riešení je 1936 prípadov. Priestupky a delikty zistené v jednotlivých krajoch: 9397 v Prešovskom kraji, 6435 v Banskobystrickom kraji, 5947 v Košickom kraji, 5020 v Žilinskom kraji, 4507 v Trnavskom kraji, 3954 v Trenčianskom kraji, 3852 v Bratislavskom kraji, 3676 v Nitrianskom kraji. Zdroj: MINV