Podpora opatrovateľskej služby II.

Stručný popis: - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID – 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. - Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt taktiež prispeje k udržaniu a dokonca k rozšíreniu zamestnanosti v obci. Pri realizácii projektu bude žiadateľ využívať vlastné personálne, materiálne, priestorové a technické zabezpečenie. Cieľovou skupinou budú občania obce/ klienti, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré budú opatrovateľskú službu zabezpečovať.

K stiahnutiu