Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 R O Z H O D N U T I E 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

z 8. júna 2023 

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
 
v y h l a s u j e m
 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú
 
v sobotu 30. septembra 2023 a
 
u r č u j e m
1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou
a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra 2023,
3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do
21. augusta 2023.
 
Boris Kollár v. r.
 

Prílohy na stiehnutie: