Vitajte na stránkach obce Hromoš

18.7.2018

Oznam VSD: Prerušenie dodávky elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestomHromoš č.d.36,-č.d.102 viac


4.7.2018

Projekt Dátové centrum obcí a miest DCOM

Hlavným prínosom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) bude elektronizácia 138 služieb poskytovaných samosprávou. Pre verejnosť, občanov a podnikateľské subjekty, ako aj pre samotné obce a mestá, to znamená ľahšiu dostupnosť a rýchlejšie vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje verejná správa.

Projekt DCOM vytvára predpoklady na zvýšenie kvality služieb nielen v mestách, ale aj v menších obciach.Výhody elektronizácie pre obce a mestá:
pripojenie na základné registre a informačné siete verejnej správy
moderné IT vybavenie s technickou podporou a servisom
vyššia kvalita služieb bez dodatočného navýšenia nákladov obcí
transparentnosť úradných procesov a skrátenie času vybavovania úradnej agendy
kompletná technická podpora – zabezpečenie migrácie dát a podpora prostredníctvom CallCentra
moderné riešenie cez platformy Cloud a SaaS a úhrada len za využívané služby
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom.Poskytované elektronické služby a ich výhody pre občana a podnikateľa:
non-stop online prístup: 24 hodín, 7 dní v týždni
vybavenie agendy priamo od stola, z domu
nižšia administratívna záťaž úradov
ypracovanie a doručenie odpovede k 138 službám samosprávy
Elektronizácia služieb má výrazný vplyv na fungovanie verejnej správy na Slovensku.Prínos projektu pre verejnú správu:
vytvára predpoklady pre efektívnu integráciu procesov s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) a centrálnymi registrami
vybudovaná centrálna infraštruktúra podporí investovanie do ďalšieho technického vybavenia samosprávy, do komunikačnej podpory, metodiky a postupov pri poskytovaní služieb
umožní jednoduchšie sledovanie štatistických údajov a výstupov
zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti spracovávaných dát
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom. viac


2.7.2018

Zrušený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od dnes 2.7.2018 o 8,00 hod. je zrušený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru viac


Ukončenie školského roka
29.6.2018

Ukončenie školského roka

Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2017/2018.
Na dva mesiace sa zatvoria školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych.
Slová vďaky a pochvaly vám, všetkým pedagogickým ako aj nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod škôl, kde naši žiaci navštevovali, nebol možný.
Všetci si vážime vašu prácu.

Prajeme všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.

viac


28.6.2018

Zmena otváracej doby

Od 1.7.2018 bude zmena otváracích hodín Potravin Goraľ v Hromoši a to :


Pondelok: 7,00 – 16,00
Utorok: 7,00 – 16,00
Streda: 7,00 – 12,00
Štvrtok: 7,00 – 16,00
Piatok: 7,00 – 16,00
Sobota: 7,00 – 12,00
Nedeľa: Zatvorené
viac


28.6.2018

Oznámenie ZŠ s MŠ Hromoš

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši Vám oznamuje, že prevádzka Materskej školy a Školskej jedálne Hromoš bude počas letných prázdnin, v období od 01.07. 2018 do 03.09.2018(vrátane) prerušená z organizačných a prevádzkových dôvodov. Prevádzka bude opätovne spustená dňa 04.09.2018(utorok).
Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa začne vo štvrtok 28.06.2018 gréckokatolíckou svätou liturgiou o 9.00 hod. (žiaci ZŠ a deti MŠ prídu do školy ráno ako zvyčajne)
Odovzdávanie vysvedčení bude v piatok 29.06.2018 o 9.00 hod. do 11.30 hod.(obed žiaci majú zabezpečený)
Prevádzka MŠ bude v piatok poldenná
viac


15.6.2018

Oznam VSD: Prerušenie dodávky elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Hromoš. Rodinné domy od č.d. 40 po č.d. 78 dňa 10. júla 2018 v čase od 07:40 h do 16:00 h. Rodinné domy č.d. 36 a 37 a od č.d. 39 po č.d. 102 dňa 11. júla 2018 v čase od 07:50 h do 16:00 h. Dňa 12. júla 2018 od 07:40 h do 16:00 h a 13. júla 2018 od 07:40 h do 16:00 h rodinné domy od č.d. 40 po č.d. 57, č.d. 193. viac


     
     

Úradná tabuľa

10.7.2018

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (v prílohe).

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zároveň zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?oso18_vzory1

28.6.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a
rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa
§19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP310010K970 zo dňa 17.04.2018, v súlade
s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom
súkromnoprávnym

28.6.2018

"Kompostovanie v mikroregióne Minčol"

Združenie obcí mikroregiónu Minčol informuje o realizácii projekt s názvom „Kompostovanie
v mikroregióne Minčol“. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia a spolufinancovaní zo zdrojov EÚ – Kohézny fond.

20.6.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

16.1.2018

Potvrdenia na úľavy na TKO - termín do 10.02.2018!!!

viac informácií v prílohe

Fotogaléria