Vitajte na stránkach obce Hromoš


NATUR-PACK
28.11.2023

NATUR-PACK


Modernizácia zariadenia kuchyne v Dome kultúry
27.11.2023

Modernizácia zariadenia kuchyne v Dome kultúry

Cieľom projektu bolo zmodernizovať často využívanú kuchyňu v Dome kultúry. Pravidelne sa tu totiž organizujú nielen obecné podujatia ale aj súkromné akcie a oslavy občanov, kedy je dôležité mať k dispozícii funkčnú a modernú kuchyňu. Nové nerezové stoly a kávovar zakúpený vďaka podpore PSK zvýši úroveň poskytovaných služieb našim občanom a zjednoduší prípravu jednotlivých podujatí.


     
201512262142470.zmluvne
     
201512261909370.zmluvne

Úradná tabuľa

30.11.2023

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

30.11.2023

Návrh rozpočtu 2024

V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade.


Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 10.12.2023 Po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať.

27.11.2023

Modernizácia zariadenia kuchyne v Dome kultúry

Cieľom projektu bolo zmodernizovať často využívanú kuchyňu v Dome kultúry.
Pravidelne sa tu totiž organizujú nielen obecné podujatia ale aj súkromné akcie a oslavy občanov, kedy je dôležité mať k dispozícii funkčnú a modernú kuchyňu. Nové nerezové stoly a kávovar zakúpený vďaka podpore PSK zvýši úroveň poskytovaných služieb našim občanom a zjednoduší prípravu jednotlivých podujatí.

27.9.2023

Rekonštrukcia oporného múra na športovom ihrisku

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať oporný múr, ktorý je súčasťou športového ihriska v areáli ZŠ Hromoš. Múr bol v havarijnom stave. Ihrisko je aktívne využívané nielen žiakmi ZŠ ale rodinami s deťmi zo širokej verejnosti. Nevyhnutnosť a funkčnosť oporného múra považujeme za dôležitú najmä z hľadiska ochrany deti.

Fotogaléria