Vitajte na stránkach obce Hromoš19.3.2019

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vážení občania,
ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali :

- zákaz vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
- zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100€. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€.

Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.
viac
13.3.2019

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádoby k tomu určenej tzv. RECYKLOBOX, ktorý je umiestnený vo vstupnej chodbe ZŠ s MŠ v Hromoši.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
viac


13.3.2019

Oznam ZŠ s MŠ Hromoš

o prerušení prevádzky v Materskej škole v Hromoši viac


11.3.2019

Projekt "Posiedky seniorov s mládežou"

Náš projekt zapojený do 5.edície grantového programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ , získal 3. miesto v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získal podporu 300 eur.
ĎAKUJEME viac

     
     

Úradná tabuľa

13.3.2019

Správa nezávislého audítora

Nezávislý audit pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce HROMOŠ k 31.12.2017

28.2.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Hromoš, 065 45 Hromoš č. 114, IČO: 00328809,
v zastúpení starostom obce – Bc. Marošom Kočišom,

v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš za rok 2018 je 13,78 %. Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 12 €/t.

14.2.2019

Oznámenie

Oznamujeme Vám emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR v roku 2019 : starosta@hromos.sk

Podrobné info:
https://www.minv.sk/?prezident-info1

8.2.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

5.2.2019

Oznámenie o zriadení emailovej adresy

Týmto Vám oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre Voľby prezidenta SR v roku 2019 je zriadená emailová adresa : starosta@hromos.sk

5.2.2019

Informácie pre voliča - voľby do EP

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Bližšie info:

Fotogaléria

8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014
8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014