Vitajte na stránkach obce Hromoš

8.1.2019

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV(jeden je umiestnený vo vestibule ZŠ s MŠ v Hromoši)
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
viac


3.1.2019

Vianočné koledy v podaní folkloristov z obci Brezovica a Dubovica

Počas Vianoc 30.12.2018 v miestnej časti Kozelec sa nám predstavili folkloristi z obci Brezovica a Dubovica, kde v kostole zaspievali vianočné koledy z okolia Spiša a Šariša viac


Oznám o zaradení projektu
2.1.2019

Oznám o zaradení projektu

Dobrý deň,
s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v 5. edícii programu “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché.

Každý zákazník, ktorý od 21.01.2019 do 17.02.2019, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu apríl - november 2019. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

O výsledku hlasovania Vás budem informovať v priebehu mesiaca marec. Prajem Vám veľa šťastia! viac


Benefičný koncert
19.11.2018

Benefičný koncert

Agentúra Čviro Vás srdečne pozýva na unikatný - benefičný koncert ktorý sa koná v Starej Ľubovni, bude výnimočný.
Výťažok ide chorým deťom.
viac


13.11.2018

Protokol o skúške vody

Dňa 9.10.2018 bola vykonaná podrobná skúšaná vzorka vody v Kozelci - vodovodná sieť. Výsledky sú veľmi dobré, voda vyhovuje. viac


Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa
25.10.2018

Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa

Okres Stará Ľubovňa v týchto dňoch oslavuje 50 rokov od svojho opätovného vzniku. Pri tejto príležitosti prebehne slávnostná prezentácia publikácie "Stará Ľubovňa - región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša". viac


25.10.2018

Bezpečná vykurovacia sezóna 2018 / 2019

Vážení občania.

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.
Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov
na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky,
aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo
vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,


-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť
nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod
oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej
podložke,

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,
(odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do
nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

-nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

-neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

-nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,
elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín,
kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.


Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:
-pred pripojením spotrebiča na komín,
-pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj
tepla,
-pri zmene druhu paliva,
-po stavebných úpravách na telese komína.


Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.
Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.


V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.
viac


Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa
3.10.2018

Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa

Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Pozorovanie hviezd sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. viac

     
     

Úradná tabuľa

14.1.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

14.1.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.

3.1.2019

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín

Harmonogram pre rok 2019
vývozu, prepravy a dotriedenia zo systémového zberu druhotných surovín

2.1.2019

Zmena v cestovom poriadku autobusovej linky 710437

Zmena v cestovom poriadku autobusovej linky 710437, platná od 01.01.2019.
Zapracovaná je zmena školského autobusového spoja do obce Hromoš podľa našej požiadavky

29.12.2018

„ ZLEPŠENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCI HROMOŠ “

OBEC HROMOŠ REALIZUJE PROJEKT-„ ZLEPŠENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCI
HROMOŠ “ PODPORENÝ Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020

23.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2021

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Hromoš zverejňuje návrh Rozpočtu obce na rok 2019 a návrh Viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021

22.11.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

Obec Hromoš zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

20.11.2018

Oznám VSD :Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu prác s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny a to 14.12.2018 od 7,30 hod. do 16,00 hod. od č.d. 40 po č.d. 78

Fotogaléria