Vitajte na stránkach obce Hromoš

14.8.2018

Schválená dotácia Ministerstva financií SR

Schválená dotácia na čiastočnú úhradu výdavkov akcie : "Dom nádeje - rekonštrukcia" z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 13 500,00 €.
Ďakujeme viac


23.7.2018

Putovanie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

Prešovská archieparchia ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku sa pripravuje na slávenie 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie.
Pri tejto príležitosti putuje ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach. Dnes (23.7.2018) bola vystavená aj v našom gréckokatolíckom chráme sv. Lukáša viac


20.7.2018

Slovenský deň kroja

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s vydavateľstvom STAR production pozývajú na "Slovenský deň kroja".
Podrobnejšie informácie v pozvánke. viac


19.7.2018

LETNÝ DEŇ RODINY

Obec Hromoš, DHZ Hromoš a Gréckokatolícka farnosť Šambron-filiálka Hromoš Vás pozývajú na LETNÝ DEŇ RODINY dňa 12.8.2018.
Podrobný program v prílohe. viac


18.7.2018

Oznam VSD: Prerušenie dodávky elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestomHromoš č.d.36,-č.d.102 viac


4.7.2018

Projekt Dátové centrum obcí a miest DCOM

Hlavným prínosom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) bude elektronizácia 138 služieb poskytovaných samosprávou. Pre verejnosť, občanov a podnikateľské subjekty, ako aj pre samotné obce a mestá, to znamená ľahšiu dostupnosť a rýchlejšie vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje verejná správa.

Projekt DCOM vytvára predpoklady na zvýšenie kvality služieb nielen v mestách, ale aj v menších obciach.Výhody elektronizácie pre obce a mestá:
pripojenie na základné registre a informačné siete verejnej správy
moderné IT vybavenie s technickou podporou a servisom
vyššia kvalita služieb bez dodatočného navýšenia nákladov obcí
transparentnosť úradných procesov a skrátenie času vybavovania úradnej agendy
kompletná technická podpora – zabezpečenie migrácie dát a podpora prostredníctvom CallCentra
moderné riešenie cez platformy Cloud a SaaS a úhrada len za využívané služby
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom.Poskytované elektronické služby a ich výhody pre občana a podnikateľa:
non-stop online prístup: 24 hodín, 7 dní v týždni
vybavenie agendy priamo od stola, z domu
nižšia administratívna záťaž úradov
ypracovanie a doručenie odpovede k 138 službám samosprávy
Elektronizácia služieb má výrazný vplyv na fungovanie verejnej správy na Slovensku.Prínos projektu pre verejnú správu:
vytvára predpoklady pre efektívnu integráciu procesov s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) a centrálnymi registrami
vybudovaná centrálna infraštruktúra podporí investovanie do ďalšieho technického vybavenia samosprávy, do komunikačnej podpory, metodiky a postupov pri poskytovaní služieb
umožní jednoduchšie sledovanie štatistických údajov a výstupov
zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti spracovávaných dát
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom. viac


2.7.2018

Zrušený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od dnes 2.7.2018 o 8,00 hod. je zrušený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru viac


Ukončenie školského roka
29.6.2018

Ukončenie školského roka

Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2017/2018.
Na dva mesiace sa zatvoria školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych.
Slová vďaky a pochvaly vám, všetkým pedagogickým ako aj nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod škôl, kde naši žiaci navštevovali, nebol možný.
Všetci si vážime vašu prácu.

Prajeme všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.

viac

     
     

Úradná tabuľa

19.7.2018

Správa k návrhu "Územný plán obce Bajerovce"

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, informuje o správe o hodnotení strategického dokumentu - návrh.
Akékoľvek pripomienky môžte doručiť v písomnom stanovisku *Okresnému úradu Sabinov do 21 dní od jeho zverejnenia.
Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Bajerovce" je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA

10.7.2018

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (v prílohe).

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zároveň zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?oso18_vzory1

28.6.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a
rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa
§19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP310010K970 zo dňa 17.04.2018, v súlade
s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom
súkromnoprávnym

28.6.2018

"Kompostovanie v mikroregióne Minčol"

Združenie obcí mikroregiónu Minčol informuje o realizácii projekt s názvom „Kompostovanie
v mikroregióne Minčol“. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia a spolufinancovaní zo zdrojov EÚ – Kohézny fond.

20.6.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

16.1.2018

Potvrdenia na úľavy na TKO - termín do 10.02.2018!!!

viac informácií v prílohe

Fotogaléria