Aktuality

Aktuality


9.4.2019

Predaj ovocných stromov

Firma JUKKA bude predávať v utorok 16.apríla 2019 v čase 13.00-13.45 hodín
pri budove bývalej Jednoty v obci Hromoš
nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríčkové rezistentné egreše, stromčekov a kríčkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríčkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.
Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach. viac


9.4.2019

ZBER A SPRACOVANIE ELEKTROODPADU

Zber elektro odpadu v našej obci,
ktorý sa uskutoční dňa 16.4. 2019 (utorok) v čase o 8:00 hod. - 16. týždeň
Prosíme o ospravedlnenie možného krátkeho meškania príchodu pracovníkov firmy H+EKO s.r.o.do obce.
Pracovníci sa najprv ohlásia na obecnom úrade aj kvôli usmerneniu ohľadom zberu,
kde ich informujeme o všetkých uliciach.
Následne na to pôjdu vykonať zber od domu k domu (priamo od obyvateľov)
a až potom zozbierajú elektro odpad zo zberného miesta ak ho budete mať.
Pracovníci majú nápis ZBER a SPRACOVANIE ELEKTROODPADU
s logom spoločnosti na svojom oblečení ako aj na vozidle s ktorým elektro odpad zbierajú.
Zabráni sa tak nelegálnemu odobraniu elektro odpadu neoprávnenými osobami či spoločnosťou. viac


3.4.2019

Výsledky volieb Prezidenta SR 2019 2.kolo:

V sobotu 30. 3. 2019 sa na Slovensku uskutočnilo 2. kolo volieb prezidenta SR.

Počet oprávnených voličov: 416,
Počet odovzdaných obálok: 206,
Počet platných hlasov: 195,
Volebná účasť:
49,25 % Hromoš,
50,60 % Kozelec,

Poradie kandidátov a počet platných hlasov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec:

1. Maroš ŠEFČOVIČ - 126 hlasov,
2. Zuzana ČAPUTOVÁ - 69 hlasov, viacVšetko najlepšie ku dňu učiteľov - 28.3.2019
27.3.2019

Všetko najlepšie ku dňu učiteľov - 28.3.2019

,,Sú poslovia ľudu, hry voľnej kúzlo majú pridané, kým speváci kol si ako vtáci hudú, oni v ľude musia plniť svoje poslanie.“

- verše Pavla Orságha – Hviezdoslava viac


27.3.2019

„Vyzvi srdce k pohybu“

V súvislosti s prebiehajúcou kampaňou „Vyzvi srdce k pohybu“ v prílohe sú podklady a bližšie informácie o tejto celonárodnej kampani.

Pevne veríme, že táto kampaň povzbudí čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času pohybové aktivity a žili zdravšie. viac


25.3.2019

Detstvo bez násilia

Nová webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je určená deťom, dospelým aj odborníkom a poskytuje informácie o problematike násilia páchaného na deťoch. Vznikla ako súčasť komunikačnej kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorej hlavnou myšlienkou je “Chráňme deti pred násilím.”

Webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je kľúčovým komunikačným kanálom v kampani “Chráňme deti pred násilím”, ktorú organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík, ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti.

Štruktúra webovej stránky je navrhnutá tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín:

deti a mládež,
dospelí (rodičia a laická dospelá verejnosť),
profesionáli pracujúci s deťmi (odborná verejnosť).
Jej cieľom je jednoducho poskytnúť a sprístupniť informácie k danej problematike, resp. priamo sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami, ktoré sú kompetentné riešiť podnety a prípady násilia páchaného na deťoch, ako aj organizáciami poskytujúcimi pomoc a služby obetiam násilia.Zdroj: MPSVR SR viac
19.3.2019

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vážení občania,
ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali :

- zákaz vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
- zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100€. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€.

Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.
viac
13.3.2019

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádoby k tomu určenej tzv. RECYKLOBOX, ktorý je umiestnený vo vstupnej chodbe ZŠ s MŠ v Hromoši.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
viac


13.3.2019

Oznam ZŠ s MŠ Hromoš

o prerušení prevádzky v Materskej škole v Hromoši viac


11.3.2019

Projekt "Posiedky seniorov s mládežou"

Náš projekt zapojený do 5.edície grantového programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ , získal 3. miesto v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získal podporu 300 eur.
ĎAKUJEME viac
Podporte náš projekt :"Posiedky seniorov s mládežou"
1.2.2019

Podporte náš projekt :"Posiedky seniorov s mládežou"

“Vy rozhodujete, my pomáhame”.

Každý, zákazník, ktorý od 21.1.2019 do 17.2.2019, nakúpi v obchode spoločnosti Tesco (Spišská Belá SNP 2569/9, Stará Ľubovňa Letná 40), dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón.
Žetón vhodí do hlasovacieho boxu za určitý projekt.
Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú podporu vo výške :

1. Miesto 1300,00 €
2. Miesto 600,00 €
3. Miesto 300,00 €

Náš projekt: "Posiedky seniorov s mládežou"

- všetci budeme raz starší, pre spoločnosť menej potrební, ale takéto stretnutia seniorov s mládežou, nám osamelých ľudí aspoň trocha zoberú do spoločnosti, porozprávať, podebatovať a hlavne vyčariť úsmev na tvári. Ale aj odovzdať skúsenosti a zážitky mladšej generácie. V prírode na lavičke, pod stromami, na čerstvom vzduchu ...

Z finančných prostriedkov sa zrealizuje úprava terénu, výsadbu stromov, výroba lavičiek, a následne organizovanie pravidelných stretnutí seniorov s mládežou za Domom kultúry v Hromoši. ĎAKUJEME


viac


Oznam ZŠ s MŠ Hromoš
29.1.2019

Oznam ZŠ s MŠ Hromoš

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hromoš Vám oznamuje, že prevádzka Materskej školy bude dňa 29.1.2019 a 30.1.2019- vrátane prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti detí.
Prevádzka Základnej školy a Školskej jedálni ostáva bez zmien. viac