Aktuality

Aktuality


Podporte náš projekt :"Posiedky seniorov s mládežou"
1.2.2019

Podporte náš projekt :"Posiedky seniorov s mládežou"

“Vy rozhodujete, my pomáhame”.

Každý, zákazník, ktorý od 21.1.2019 do 17.2.2019, nakúpi v obchode spoločnosti Tesco (Spišská Belá SNP 2569/9, Stará Ľubovňa Letná 40), dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón.
Žetón vhodí do hlasovacieho boxu za určitý projekt.
Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú podporu vo výške :

1. Miesto 1300,00 €
2. Miesto 600,00 €
3. Miesto 300,00 €

Náš projekt: "Posiedky seniorov s mládežou"

- všetci budeme raz starší, pre spoločnosť menej potrební, ale takéto stretnutia seniorov s mládežou, nám osamelých ľudí aspoň trocha zoberú do spoločnosti, porozprávať, podebatovať a hlavne vyčariť úsmev na tvári. Ale aj odovzdať skúsenosti a zážitky mladšej generácie. V prírode na lavičke, pod stromami, na čerstvom vzduchu ...

Z finančných prostriedkov sa zrealizuje úprava terénu, výsadbu stromov, výroba lavičiek, a následne organizovanie pravidelných stretnutí seniorov s mládežou za Domom kultúry v Hromoši. ĎAKUJEME


viac


Oznam ZŠ s MŠ Hromoš
29.1.2019

Oznam ZŠ s MŠ Hromoš

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hromoš Vám oznamuje, že prevádzka Materskej školy bude dňa 29.1.2019 a 30.1.2019- vrátane prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti detí.
Prevádzka Základnej školy a Školskej jedálni ostáva bez zmien. viac


POZOR ZMENA !!!! Stíhačky okolo Jakubianky
29.1.2019

POZOR ZMENA !!!! Stíhačky okolo Jakubianky

Vážení milovníci zimných športov.

Občianske združenie Aktívny život a Obec Nová Ľubovňa Vás pozývajú v nedeľu 17.02.2019 na tretí ročník pretekov v behu na lyžiach Stíhačky okolo Jakubianky. Štart je naplánovaný na 10,00 hod. od Bistra Štelka v Novej Ľubovni. Prihlásiť sa môžete online do 31.01.2019 na stránke www.aktivnyzivot.sk Pripravené sú aj sprievodné podujatia, kratšie trasy pre deti, streľba zo vzduchovky a vozenie konským záprahom. Tešíme sa na všetkých súťažiacich, ale aj fanúšikov zimných športov. viac


Oznam ZŠ s MŠ Hromoš
22.1.2019

Oznam ZŠ s MŠ Hromoš

Z dôvodu nízkeho počtu deti, bude prerušená prevádzka MŠ Hromoš viac


8.1.2019

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV(jeden je umiestnený vo vestibule ZŠ s MŠ v Hromoši)
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
viac


3.1.2019

Vianočné koledy v podaní folkloristov z obci Brezovica a Dubovica

Počas Vianoc 30.12.2018 v miestnej časti Kozelec sa nám predstavili folkloristi z obci Brezovica a Dubovica, kde v kostole zaspievali vianočné koledy z okolia Spiša a Šariša viac


Oznám o zaradení projektu
2.1.2019

Oznám o zaradení projektu

Dobrý deň,
s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v 5. edícii programu “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché.

Každý zákazník, ktorý od 21.01.2019 do 17.02.2019, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu apríl - november 2019. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

O výsledku hlasovania Vás budem informovať v priebehu mesiaca marec. Prajem Vám veľa šťastia! viac


Benefičný koncert
19.11.2018

Benefičný koncert

Agentúra Čviro Vás srdečne pozýva na unikatný - benefičný koncert ktorý sa koná v Starej Ľubovni, bude výnimočný.
Výťažok ide chorým deťom.
viac


13.11.2018

Protokol o skúške vody

Dňa 9.10.2018 bola vykonaná podrobná skúšaná vzorka vody v Kozelci - vodovodná sieť. Výsledky sú veľmi dobré, voda vyhovuje. viac


Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa
25.10.2018

Oslavy 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa

Okres Stará Ľubovňa v týchto dňoch oslavuje 50 rokov od svojho opätovného vzniku. Pri tejto príležitosti prebehne slávnostná prezentácia publikácie "Stará Ľubovňa - región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša". viac


25.10.2018

Bezpečná vykurovacia sezóna 2018 / 2019

Vážení občania.

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.
Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov
na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky,
aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo
vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,


-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť
nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod
oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej
podložke,

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,
(odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do
nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

-nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

-neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

-nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,
elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín,
kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.


Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:
-pred pripojením spotrebiča na komín,
-pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj
tepla,
-pri zmene druhu paliva,
-po stavebných úpravách na telese komína.


Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.
Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.


V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.
viac


Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa
3.10.2018

Pozorovanie hviezd na Hrade Ľubovňa

Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Dňa 5. októbra 2018 sa na Hrade Ľubovňa uskutoční pozorovanie nočnej oblohy. Návštevníci si budú môcť skutočné hviezdy pozrieť v čase od 17:00 - 20:00 hod. Pozorovanie hviezd sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. sa uskutoční pod odborným dohľadom astronómov z Vihorlatskej hvezdárne z Humenného. Vďaka prenosnému digitálnemu planetáriu nám predstavia aj súhvezdie "Sobieskeho štít", ktoré nie je od nás viditeľné. viac


3.10.2018

Ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

Leták:
http://www.minzp.sk/files/odbor-odpadoveho-hospodarstva/kompostovanie.pdf viac


24.9.2018

Kandidáti na poslancov obce Hromoš

Kandidáti poslancov obce Hromoš pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2018:
1. Martin Bebko, 46 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Michal Bebko, Bc., 24 r., študent, Slovenská národná strana
3. Jozef Bujnovský, 52 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
4. Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc., 49 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Peter Hricko, Bc., 34 r., SZČO, Slovenská národná strana
6. Pavol Hudák, 22 r., študent, Slovenská národná strana
7. Peter Knapík, 24 r., kuchár, Slovenská národná strana
8. Zdenko Knapík, 52 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
9. Anna Knapíková, 64 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
10. Sandra Lukačovská, Bc., 23 r., študentka, nezávislá kandidátka
11. Matúš Murcko, 24 r., študent, Slovenská národná strana
12. Peter Peklanský, 31 r., operátor výroby, Slovenská národná strana
13. Anna Pištejová, 54 r., ekonómka, Smer – sociálna demokracia
14. Ľubomír Plavnický, 33 r., SZČO, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Nova, Občianska konzervatívna strana, Spolu – občianska demokracia
15. Ján Ženčuch, 58 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia


viac


24.9.2018

Kandidáti na starostu obce Hromoš

Kandidáti starostu obce Hromoš pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2018:

1. Maroš Kočiš, Bc., 36 r., starosta obce,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

2. František Mojcher, Ing., 43 r., riaditeľ výroby, Spolu – občianska demokracia, Sloboda a Solidarita, Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Nova
viac


Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
24.9.2018

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktorý je umiestnený pri byvalej budove Jednoty (červený kontejner) v Hromoši.
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.
Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
viac


Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia spoločnosti GAS Familia.
24.9.2018

Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia spoločnosti GAS Familia.

Rodinná firma GAS Familia nadviazala na tradíciu liehovarníctva na Spiši pred dvadsiatimi rokmi. Dnes vyrába nielen obľúbené produkty ako Spiš Original či Goral Tradičná, ale aj Gurmen octy a 100-percentné šťavy Fruxi Fresh.
Pred dvadsiatimi rokmi začínala spoločnosť s necelými dvomi desiatkami zamestnancov. Dnes ich je vyše stovky a azda neexistuje Slovák, ktorý by meno GAS Familia nepoznal. V súčasnosti má spoločnosť v portfóliu viac ako 350 produktov. Medzi ne patria i prémiové nápoje ako Goral Vodka Master a Spišská Borovička Original.
Značka, ktorú poznajú aj za hranicami
O popularite výrobkov najlepšie hovorí ich predaj. „Za 20 rokov našej existencie sme predali 137 084 000 fliaš. S týmto číslom sme spokojní, ale, samozrejme, máme veľké ambície aj do budúcnosti, najmä čo sa týka zahraničných trhov,“ približuje Daniel Duračinský. GAS Familia pritom vyváža do zahraničia svoje výrobky už dnes – dostanete ich v Česku, Poľsku a Maďarsku, ale napríklad i v Rusku Nemecku, Anglicku, USA, Kanade či vo Vietname a v mnohých ďalších krajinách.
Kvalita menom Goral Master
Vlajkovou loďou GAS Familie je vodka Goral Master pripravovaná z top slovenských surovín – kvalitnej tvrdej pšenice a vody spod Tatier. Suroviny sa spracovávajú pomocou najmodernejších technológií – sedemkolónovou destiláciou a sedemnásobnou filtráciou. „Goral Vodka Master bola ocenená zlatými medailami za kvalitu a dizajn po celom svete. Zlato získala napríklad na súťažiach v Petrohrade, Hongkongu, Cannes či Beverly Hills. Z každej jednej máme veľkú radosť,“ hovorí s hrdosťou Daniel Duračinský. Vodku Goral Master mimochodom kúpite aj v preslávenom moskovskom obchodnom dome GUM.
Oslavujte s GAS Familiou
GAS Familii sa skrátka darí, a tak všetky úspechy spolu s ňou môžete osláviť aj vy s celou svojou rodinou. Pri príležitosti 20. výročia sa bude 29. septembra vo výrobnom závode v Starej Ľubovni konať deň otvorených dverí s bohatým programom. Môžete si prezrieť pálenicu, likérku či octáreň, ale tiež zistiť, ako sa spracováva ovocie do štiav Fruxi Fresh. Zaspieva vám Miro Jaroš, Adam Ďurica či skupiny Heľenine oči a Sčamba. Deti poteší aj divadielko Cililing a detská zóna. Chýbať nebude ani let v balóne, z ktorého si vychutnáte pohľad na Starú Ľubovňu a okolie z vtáčej perspektívy. Ceny v tombole sú viac než zaujímavé, môžete vyhrať paletu plnú destilátov. Oslavu zakončí veľký ohňostroj.
viac


Pozvánka
24.9.2018

Pozvánka

Mesto Stará Ľubovňa
Vás pozýva na:
27. ĽUBOVNIANSKY JARMOK
27. - 30. 10. 2018 viac


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
12.9.2018

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.
Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.
V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.
Zvoz sa uskutoční:
18.9. 2018
v čase o 9:30 hod.
Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.
viac