Aktuality

Aktuality

12.10.2017

12.10.2017„Letné mesiace sú ako stvorené na posedenie v pekne upravenej záhradke, v tieni stromov, keď sa naokolo vznáša vôňa kvetov, kríkov či trávy“. Už i pred rokom nám v našej súťaži dokázali, že sa vedia o svoje živé poklady pekne postarať a pod ich rukami vznikajú doslova zázraky. Preto sme sa rozhodli, že prišiel čas opäť nachystať fotoaparát, zvečniť vaše oázy pokoja s jazierkami, skalkami a rastlinkami. Je tu vyhodnotenie tohtoročnej súťaže „ Záhradku roka 2017“
Komisia pracovala v tomto zložení: Bc. Maroš Kočiš – starosta, Pavol Nemec, Knapiková Anna, Mergleská Jolana, Vyrosteková Ružena
Umiestnenie: 1.miesto : p. Kočiš, p. Sekeráková, p. Plátková
cena starostu obce : p. Mojcher
cena JDS v Hromoši : p. Mergleská
viac


19.9.2017

19.9.2017

Potraviny Goral oznamujú zmenu otváracích hodín v miestnych potravinách: každú stredu bude prevádzka potravín od 8:00 hod do 12:00 hod. viac


Začiatok školského roka
2.9.2017

Začiatok školského roka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom a rodičom žiakov školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 9.30 hod.Gréckokatolíckou Svätou liturgiou. Viac informácií v prílohe.
viac


UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia
14.8.2017

UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové vody z kuchynských drezov a toaliet.
Splachovaním vecí ktoré do kanalizácie nepatria (ako napr. detské plienky, hygienické vložky, vlhčené utierky a kuchynský odpad), vznikajú technické problémy - upchávanie a zanášanie čerpadiel, nádrží a potrubí a tým sa biologický proces stáva nefunkčný.
Toto všetko vedie k zvyšovaniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa môže prejaviť na zvýšenom poplatku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. viac


Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
14.8.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

od 11. augusta 2017 od 10:00 hod. do odvolania.
viac


Pozvánka
4.7.2017

Pozvánka

Slávnosť kultúry LEMKOV - RUSÍNOV v Červenom Kláštore viac


4.7.2017

Oznámenie


23.6.2017

23.6.2017

Príjmite pozvanie na vystúpenie známej folklórnej skupiny z Oščadnice viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

ZRODENIE BÁSNIKA DREVA
22.5.2017, 10:00, hájovňa skanzenu pod hradom Ľubovňa
Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry na Slovensku. Pokúšal sa o vytvorenie architektonického štýlu, ktorý bol inšpirovaný prvkami ľudovej drevenej architektúry a ornamentom, aj preto si získal prívlastok “básnik dreva”. Na výstave sú prezentované počiatky Jurkovičovej tvorby a súbory nábytku zhotovené podľa jeho návrhov. Výstava je pripravená v spolupráci s českými múzeami v Rožnově pod Radhoštěm a vo Vsetíne.
Výstava potrvá do 30.9.2017.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 22.05.2017

JANKO LEHOTSKÝ NA HRADE ĽUBOVŇA
22.5.2017, 16:00, renesančný palác hradu Ľubovňa
Janko Lehotský okrem toho, že je známy slovenský hudobník je tiež výtvarníkom. Okrem svojho CD s názvom MOJE MLADŠIE JA predstaví aj svoju zaujímavú výtvarnú tvorbu. Vernisáž výstavy sa uskutoční v priestoroch renesančného paláca hradu Ľubovňa.
viac


Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017
19.5.2017

Pozvánka - Hrad Stará Ľubovňa - 21.05.2017

NOC NA ĽUBOVNIANSKOM HRADNOM PANSTVE
21.5.2017, 21:00, hrad Ľubovňa
Počas medzinárodnej noci múzeí a galérií Hrad Ľubovňa pre svojich návštevníkov pripravuje Noc
na ľubovnianskom hradnom panstve. Návštevníci sa oboznámia so životom šľachtickej rodiny Raisz, ktorá žila na hrade Ľubovňa od roku 1825 do roku 1880. Táto rodina túžila po sídle hodnom kráľov, avšak život na dlh sa nie vždy vypláca. Vstupy začínajú o 21:00, ohňová show je pripravená na 22:00.
viac


Deň matiek
12.5.2017

Deň matiek

Všetky kvety do rúk mamy,
vkladám ako drahokamy.
Za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko. viac
Krásne veľkonočné sviatky
13.4.2017

Krásne veľkonočné sviatky

Keďže je to v našej moci,
prajeme Vám k veľkej noci:
veľa vône koláčov,
veľa slušných šibačov,
dobrej vodky do skleničky,
dobrej vody zo studničky.
Požehnané veľkonočné sviatky Vám všetkým praje kolektív zamestnancov obecného úradu.

viac


Predchádzajme vzniku požiaru
30.3.2017

Predchádzajme vzniku požiaru

Vážení občania, milá mládež,
najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní odpadov zo záhrad a vypaľovania trávy.

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

- vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,
- fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
- zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.
Okresné riaditeľstvo môže za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť v blokovom konaní priamo na mieste pokutu do výšky 100 €. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€.

viac


Svetový deň vody - 22. marec
20.3.2017

Svetový deň vody - 22. marec

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že
dňa 22. marca 2017 (streda)
bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45
alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).
Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie
prinesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov
pomocou testovacích prúžkov
na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov
dňa 22.3.2017 od 7,00 hod. do 12,00 hod.

viac


ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
17.3.2017

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nematria do komunálneho odpadu. Je dôležité odkladať ich do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV. viac


Prerušenie dodávky pitnej vody
3.3.2017

Prerušenie dodávky pitnej vody

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s dodávkou pitnej vody bude odstavený prívod vody pre rodinne domy od s.c. 40 po s.c. 79 a to dnes, v sobotu a v nedeľu - v čase od 21.00 hod do 06.00 hod. Ďakujeme za pochopenie. viac


Porucha na verejnom vodovode
28.2.2017

Porucha na verejnom vodovode

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s dodávkou pitnej vody je odstavený prívod vody pre rodinné domy od s.č. 38 po s.č. 79. Uvedené domy budú mať vodu spustenú ráno od 6.00.hod do 08.00.hod. a večer od 18.00 hod. do 20.00 hod. Zbytok obce je napájaný stále s 35ťkového vodojemu, preto dodávka vody pre ostatných občanov súvisí so silou tlaku vody v podtrubí. Ďakujeme za pochopenie. viac