Úradná tabuľa

Názov Dátum
Stavebné povolenie - verejná vyhláška 13.03.2018
Pozvánka na zasadnutie OZ 01.03.2018
Návrh záverečného účtu za rok 2017 13.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania 13.02.2018
Potvrdenia na úľavy na TKO - termín do 10.02.2018!!! 16.01.2018
Správa o oznámení o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020 04.01.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 30.11.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 06.10.2017
Oznámenie o začatí územného donania a nariadenie ústneho konania vrejnou vyhláškou 22.09.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebej komisie 21.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 14.08.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2017 01.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania spojené so stavebným konaním a nariadenie ústneho konania 20.07.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Hromoši 20.06.2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce - 24.07.2017 01.06.2017
Rozhodnutie 23.05.2017
Deň narcisov 10.04.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Hromoši 17.01.2017
Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO 09.01.2017