Návrh rozpočtu 2024

V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade.


Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 10.12.2023 Po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať.

K stiahnutiu

Publikované: 30.11.2023 | Aktualizácia: 3.1.2024 | Zobrazené: 206
Nastavenia cookies