Usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.

Odporúča sa nasledovný postup:

- Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť

- Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)

- Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu

- Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

Viac na: https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html