Vitajte na stránkach obce Hromoš

19.9.2023

MACH TRADE spol. s r. o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.


12.9.2023

Svetový deň prevencie samovrážd - 10.9.2023

Predpokladá sa, že ročne na dokonanú samovraždu zomrie vyše milión osôb, čo je viac ako počet úmrtí spôsobených
vraždami a vojnami. Každú minútu si vo svete vezmú život dvaja ľudia. Celosvetovo v rámci populácie bez ohľadu
na vek je samovražda treťou príčinou úmrtnosti. Samovražde môže najlepšie zabrániť najbližšie okolie, ktoré
ohrozeného človeka najviac pozná. Nemusia to byť však len najbližší rodinní príslušníci, pred ktorými ohrozený
svoje úmysly niekedy tají, ale aj rovesníci (hlavne v mladom veku) a kolegovia.


Do školy a do práce na bicykli
8.9.2023

Do školy a do práce na bicykli

Touto cestou si Vám dovoľujeme pripomenúť a zároveň Vás pozvať k účasti už na 2. ročníku kampane Prešovského samosprávneho kraja – Do školy a do práce na bicykli, ktorej hlavným cieľom je aj tento rok podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Vyvíjať snahu o vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v obci. Motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlách vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Motivovať žiakov, študentov a zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do školy a práce. Kampaň bola odštartovaná 1.9.2023 a potrvá do 30.9.2023. Doplňujúce informácie, pravidlá súťaže aj s potrebnou registráciou pre účasť na danej kampani, nájdete na stránke https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli


6.9.2023

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“

Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030.“
Dotknutá obec informuje o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi verejnosti, kde a kedy možno do Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť.

     
201512262142470.zmluvne
     
201512261909370.zmluvne

Úradná tabuľa

18.9.2023

Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky

o odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

8.9.2023

Rekonštrukcia oporného múra na športovom ihrisko

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať oporný múr, ktorý je súčasťou športového ihriska v areáli ZŠ Hromoš. Múr bol v havarijnom stave. Ihrisko je aktívne využívané nielen žiakmi ZŠ ale rodinami s deťmi zo širokej verejnosti. Nevyhnutnosť a funkčnosť oporného múra považujeme za dôležitú najmä z hľadiska ochrany deti.

1.6.2023

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Fotogaléria