Starosta

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľnách na štyri roky.

Starosta obce Hromoš:    Maroš Kočiš   

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Funkcia starostu je monokratická. Starosta je členom obecného zastupiteľstva, ale nie je volený zastupiteľstvom obce. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce.

Starosta

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec v vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Postavenie starostu ovplyvňuje povinmosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a preneseného výkonu štátnej správy. Starosta ako nezáviský predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce. Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende.

Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením a zložením sľubu nového starostu, alebo z iných dôvodov ktoré upravuje zákon. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Publikované: 4.3.2011 | Aktualizácia: 3.1.2024
Nastavenia cookies