Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú:                                         

a/ zhromaždenie
b/ výbor
c/ dozorná rada
d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

 

Do orgánov spoločenstva podľa b/ až d/ možu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločnestva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

 

Zhromaždenie - najvyšší orgán spoločenstva,

- skladá sa zo všetkých členov spoločenstva

Výbor - výkonný a štatutárny orgán spoločenstva,

- skladá sa zo 7 členov:

 • predseda -  Ing. František Mojcher
 • zástupca predsedu - Ján Bebko
 • členovia:
 • Ján Bebko
 • Ing. Cyril Bebko
 • Ing. Marián Knapik
 • Marián Kollár
 • Ing. Peter Mašlonka
 • Vincent Pištej

Dozorná rada - kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov,

- skladá sa z 3 členov:

 • predseda - Jozef Bujnovský
 • členovia:
 • Michal Pištej
 • Štefan Pištej

 

Publikované: 4.3.2016 | Aktualizácia: 28.6.2023
Nastavenia cookies