Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú:                                         

a/ zhromaždenie
b/ výbor
c/ dozorná rada
d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

 

Do orgánov spoločenstva podľa b/ až d/ možu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločnestva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

 

Zhromaždenie - najvyšší orgán spoločenstva,

- skladá sa zo všetkých členov spoločenstva

Výbor - výkonný a štatutárny orgán spoločenstva,

- skladá sa z 7 členov:

  • predseda - Kočiš Maroš
  • podpredseda - Kunák Peter
  • pokladník - Dulín Štefan
  • člen - Kunák Štefan
  • člen - Pištej Vincent
  • člen - Pjura Ján
  • člen - Plavnický František

Dozorná rada - kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov,

- skladá sa z 3 členov:

  • predseda - Bebko Ján
  • člen - Bujnovský Jozef
  • člen - Príhoda Peter