Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Hromoš, 065 45 Hromoš č. 114, IČO: 00328809, v zastúpení starostom obce – Bc. Marošom Kočišom, v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš za rok 2018 je 13,78 %. Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 12 €/t.