Návrh rozpočtu obce na rok 2020

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších predpisov Obec Hromoš zverejňuje:

Návrh Rozpočtu obce na rok 2020
- príjmová časť
- výdavková časť

V zmysle § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

K stiahnutiu

Publikované: 25.11.2019 | Zobrazené: 247
Nastavenia cookies