Návrh na odpredaj nehnuteľnosti

„Zámer“ -návrh na odpredaj nehnuteľnosti, a to KN-E parcela č. 1271/2, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 40 m2, zapísanej na LV č. 634, k.ú. Hromoš, a to podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v cene 4,30 €/m2, t.j. spolu 172,00 €, a to žiadateľom: Pavlovi Daňkovi, rod. Daňkovi, nar. 28.08.1982, občanovi SR a jeho manželke Lenke Daňkovej, rod. Dopirákovej, nar. 07.03.1986, občianke SR, obaja bytom: Na rovni 32/312, Ľubotín, PSČ 065 41, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť, ktorú žiadatelia dlhodobo užívajú a starajú sa o ňu. Nehnuteľnosť majú žiadatelia oplotenú a táto bezprostredne susedí s rodinným domom, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi.
Publikované: 12.9.2021 | Aktualizácia: 12.9.2021 | Zobrazené: 322
Nastavenia cookies