Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia
Názov Dátum
Návrh VZN 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp 28.04.2022 NÁVRH-Hromoš-VZN_1_2022-náhradné_zásobovanie - 156.36 kB
VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd 17.12.2021 VZN č. 2-2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd - 352.85 kB
VZN -2/8/2021 30.08.2021
VZN 1/2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Hromoš 26.03.2021 Návrh VZN 1-2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - 139.5 kB
VZN č 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2020 vzn-202001-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady (1) - 117.5 kB
VZN 3/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15.12.2020 VZN 3-2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole... - 97.5 kB
VZN 2/2020 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania 15.12.2020 VZN 202002 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania - 107 kB
VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe 11.12.2019
VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Hromoš 12.12.2017
VZN č. 7/2017 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Hromoš 12.12.2017