Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia
Názov Dátum
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.11.2023 NÁVRH-Hromoš-VZN_2_2023-o_miestnom_poplatku - 233.94 kB
Návrh VZN 3/2023 o miestnej dani za psa 23.11.2023 VZN 3-2023 o miestnej dani za psa - 506.7 kB
VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš 14.07.2023 VZN - 1-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 626.14 kB
VZN-3/2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. 14.12.2022 vzn-3-2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. - 534.41 kB
VZN 5/2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie 14.12.2022 VZN 5-2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie - 397.76 kB
VZN 4/2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe 14.12.2022 VZN 4-2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe - 336.48 kB
Návrh VZN 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp 28.04.2022 NÁVRH-Hromoš-VZN_1_2022-náhradné_zásobovanie - 156.36 kB
VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd 17.12.2021 VZN č. 2-2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd - 352.85 kB
VZN -2/8/2021 30.08.2021
VZN 1/2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Hromoš 26.03.2021 Návrh VZN 1-2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - 139.5 kB