Zámer predaja

Výpis z uznesenia č.104/2018: Zo zasadnutia Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš zo dňa 05.10.2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš v súlade s ustanovením § 11 ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z..n.p., 1. schvaľuje: Zámer predaja nehnuteľnosti, a to dielu č. 1, vo výmere 142 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 080/2018, vyhotoveným GeodatReal, s.r.o., Ing. Milanom Heretikom dňa 26.09.2018, od KN-C parcely č. 578/2, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1.019 m2, zapísanej na LV č. 634, k.ú. Hromoš, a to podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu1,- € (slovom: jedno euro) Mariánovi Knapíkovi, rod. Knapíkovi a manželke Kataríne Knapíkovej, rod. Jurovovej, Hromoš 111, 065 45 do ich bezpodielového spoluvlastníctva, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich a tvoria s nimi jednoliaty celok. Prevádzanú nehnuteľnosť kupujúci dlhodobo na vlastné náklady udržiavajú a táto nie je pre Obec nijakým spôsobom využiteľná. Navyše kupujúci za rovnakú kúpnu cenu previedli na Obec Hromoš iné porovnateľné nehnuteľnosti. Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0