DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10.08.2023 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 32.5 kB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 09.08.2023 Žiadost o vyrub drevin - 43 kB
Žiadosť o stavebné povolenie 09.08.2023 Žiadosť o stavebné povolenie - 56.5 kB
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 09.08.2023 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - 45.5 kB
Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 09.08.2023 Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - 25.72 kB
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 09.08.2023 Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - 25.62 kB
VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš 14.07.2023 VZN - 1-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 626.14 kB
Záverečný účet obce Hromoš za rok 2022 23.05.2023
VZN-3/2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. 14.12.2022 vzn-3-2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. - 534.41 kB
VZN 5/2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie 14.12.2022 VZN 5-2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie - 397.76 kB
Nastavenia cookies