Oznamy

Oznam

Oznam

Výbor pozemkového spoločenstva Urbárna spoločnosť Hromoš p.s. so sídlom Hromoš 114, zvoláva valné  zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2018 / sobota / o 14:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Hromoši. Prezentácia účastníkov je od 13:30 hod. v mieste konania zhromaždenia. Účastníci zhromaždenia sa preukážu pozvánkou. V prípade, že sa nezúčastníte na zhromaždení môžete sa nechať zastupovať. Splnomocnenec sa preukáže splnomocnením, ktoré odovzdá pri registrácií prítomných podielnikov, alebo riadne vyplnené splnomocnenie môže zaslať na e-mailovú adresu spoločenstva najneskôr do 20.04.2018

 

Výzva

Výbor žiada podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiada za účelom správneho vedenia evidencie členov.

Uvedené zmeny môžu zasielať:

- e-mailom: urbariat@hromos.sk

- poštou: Urbárna spoločnosť Hromoš p.s., Hromoš 114, 065 45

 

Oznam

Výbor  žiada návštevníkov lesa, aby nepoužívali v lese otvorený oheň ani nefajčili, nakoľko môže dôjsť k vznieteniu drevnej hmoty z odhodenej zápalky, neuhasenej cigarety alebo ohniska.