Úvod

      Pozemkové spoločenstvo Hromoš p.s. je súkromným spoločenstvom,  v katastri obce Hromoš. Vzniklo v roku 1993 pod názvom Združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce Hromoš, zlúčením bývalých spoločenstiev Sekelský a spol., Býv. urbárna spoločnosť a skupina Pištej. V roku 2015 došlo k zmene názvu spoločenstva na Pozemkové spoločenstvo Hromoš p.s..  Hlavnou náplňou  pozemkového spoločenstva je zabezpečovanie obhospodarovania lesných pozemkov vo vlastníctve vlastníkov,  podielov spoločných nehnuteľností. Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje spolu cca 200 ha lesnej pôdy. Dôraz je kladený na trvale udržateľný systém hospodárenia, v súlade s platnými lesnými hospodárskymi plánmi.