Voľba hlavného kontrolóra obce Hromoš

                                                             OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HROMOŠ

uznesením č.  68/2023  zo dňa 09.08.2023

v y h l a s u j e

 v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov

 

V O Ľ B U  H L A V N É H O  K O N T R O L Ó R A

a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hromoš na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hromoš dňa 29.09.2023

Publikované: 10.8.2023 | Aktualizácia: 15.8.2023 | Zobrazené: 212
Nastavenia cookies