Demografia

Demografia (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 513
  muži 253
  ženy 260
Predproduktívny vek (0-14) spolu 92
Produktívny vek (15-54) ženy 140
Produktívny vek (15-59) muži 165
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 116
Počet sobášov 2
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 4
  muži 3
  ženy 1
Počet zomretých spolu 10
  muži 4
  ženy 6
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -6
  muži -1
  ženy -5

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

 

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet  527  527
    muži - počet  261  262
    ženy - počet  266  265
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

98,48

99,43
Maďarská % 0,00 0,00
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 0,00 0,00
Ukrajinská % 0,38 0,57
Česká % 0,76 0,00
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,19 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

73,24

74,95
Evanjelické % 0,00 0,00
Gréckokatolícke % 24,67 24,10
Pravoslávne % 0,00 0,76
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,19 0,19
Ostatné % 0,00 0,00
Nezistené % 1,90 0,00
Osoby ekonomicky aktívne spolu -  231
    muži -  130
    ženy -  101
Pracujúci spolu -  172
    muži -  111
    ženy -   61
Nezamestnaní spolu -   37
    muži -   19
    ženy -   18
Domy spolu  156  159
Trvale obývané domy spolu  134  123