Výzva na predloženie ponuky

Obec Hromoš, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1.písm. b) zákona č. 343/2015 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalejlen „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec – objekt výmena strešnej konštrukcie”

K stiahnutiu