Predaj dreva

Palivové drevo

Urbárna spoločnosť Hromoš p.s. ponúka záujemcom o palivo tieto spôsoby obstarania:
1. palivové drevo z odvozného miesta
2. palivové drevo formou samovýroby

Palivové drevo je drevo, ktorého kvalita nedosahuje parametre k ďalšiemu rastu alebo predaju na stavebné respektíve iné účely. Vo väčšine prípadov ide o hmotu, ktorá je napadnutá podkôrnym hmyzom – sucháre, kalamitné drevo, zlomy, hnilobné drevo, ktoré nedosahuje požadovanú hrúbku atď.

Palivové drevo z odvozného miesta

- predaj palivového dreva z odvozného miesta sa realizuje formou poradovníka na jednotlivé sortimenty dreva:
1. tvrdé drevo
2. mäkké drevo

Poradovník uchádzačov o palivové drevo z odvozného miesta sa nachádza u OLH- Pištej Vincent. Prepravu dreva si uchádzač realizuje sám na vlastné náklady po dohode s lesníkom. 


Samovýroba

- nakoľko v našich lesných porastoch sa nachádza aj drevo, ktoré je nežiaduce na ďalší rast alebo nedosahuje potrebné parametre takáto hmota sa zhodnotí formou samovýroby. Záujemca má možnosť prichystať si drevo v lese svojpomocne. Podmienkou takejto formy získania palivového dreva je, aby sa záujemca skontaktoval s OLH, ktorý ho oboznámi, či a kde sa takéto drevo nachádza a vystaví mu povolenie na samovýrobu dreva. Pri chystaní dreva v lese je potrebné mať toto povolenie pri sebe pre prípad kontroly