Všeobecné záväzné nariadeniaVšeobecné záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2023 VZN 2-2023 TKO - 292.4 kB
VZN 5-2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole... 15.12.2023 VZN 5-2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole... - 301 kB
VZN 3-2023 o miestnej dani za psa 15.12.2023 VZN 3-2023 o miestnej dani za psa - 266.74 kB
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach z nehnuteľností, miestnej dani za využívanie verejného priestranstva, miestnej dani za ubytovanie, miestnej dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístro 15.12.2023 VZN 4-2023 o miestnych daniach Hromoš - 361.57 kB
VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš 14.07.2023 VZN - 1-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 626.14 kB
VZN-3/2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. 14.12.2022 vzn-3-2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. - 534.41 kB
VZN 5/2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie 14.12.2022 VZN 5-2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie - 397.76 kB
VZN 4/2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe 14.12.2022 VZN 4-2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe - 336.48 kB
Návrh VZN 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp 28.04.2022 NÁVRH-Hromoš-VZN_1_2022-náhradné_zásobovanie - 156.36 kB
VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd 17.12.2021 VZN č. 2-2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd - 352.85 kB
Nastavenia cookies