Všeobecné záväzné nariadenia

Názov Dátum
VZN 1/2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Hromoš 26.03.2021 Návrh VZN 1-2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - 139.5 kB
VZN 3/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15.12.2020 VZN 3-2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole... - 97.5 kB
VZN 2/2020 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania 15.12.2020 VZN 202002 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania - 107 kB
VZN č 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2020 vzn-202001-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady (1) - 118 kB
VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe 11.12.2019
VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Hromoš 12.12.2017
VZN č. 7/2017 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Hromoš 12.12.2017
VZN č. 6/2017 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Hromoš a ich spoplatnenie 12.12.2017
VZN č. 5/2017 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie 12.12.2017
VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2017